ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A COOKIES ONLINE OBCHODU SVETTOPANOK.SK

 

 1.      Informácie o tomto dokumente

Tieto zásady ochrany osobných údajov je informatívny dokument, čo znamená, že nie je zdrojom povinnosti pre zákazníkov internetového obchodu (nie je zmluvou ani Obchodnými podmienkami).

Informácie obsiahnuté v pravidlách sú všeobecné. Podrobné informácie o spracúvaní konkrétnych osobných údajov sú k dispozícii vždy pri ich nadobudnutí v obsahu klauzuly o informáciách umiestnených na viditeľnom a ľahko prístupnom mieste. Platí to najmä pre informácie o účeloch a právnom základe spracovania osobných údajov, o období ich uchovávania a o príjemcoch, ktorým boli tieto údaje prevedené.

Všetky slová, frázy a skratky, ktoré sa môžu objaviť na tejto stránke a začínajú veľkým písmenom (napr. Predávajúci, Online Store, Electronic Service) by maly byť chápané v súlade s ich definíciou v podmienkach, ktoré sú k dispozícii na svettopanok.sk.

V prípade pochybností alebo rozporu medzi politikou a osobou udeleným súhlasom nezávisle na ustanoveniach podmienok, je vždy rozhodný udelený súhlas alebo zákon. V prípade konfliktu medzi podmienkami a obsahom informačnej doložky poskytnuté správcom pri zhromažďovaní osobných údajov (zvyčajne v internetovom obchode) sa zákazník riadi doložkami poskytnutými pri zhromažďovaní osobných údajov.

 1.      Kto je správcom vašich údajov?

Správca zhromaždených osobných údajov:

o    - získaných cez internetový obchod (vrátane používania cookies alebo podobných technológií) alebo iných komunikačných kanálov so zákazníkom;

o    - získaných na základe činnosti zákazníka na internete

je spoločnosť OLIVIA SHOES, s.r.o so sídlom Dolnozoborská 14, 94901, Nitra – spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 27441/N(vyššie uvedená kontaktná adresa, e-mailová adresa :. info@svettopanok.sk, alebo na tel: +421 905 866 400 - (Sadzba za bežný hovor - podľa cenníka príslušného operátora), - ďalej len "Správca", ktorý je zároveň Predávajúcim.

Pod uvedenými kontaktnými údajmi môžete tiež kontaktovať zodpovednú osobu pre ochranu údajov.

V prípade vášho dodatočného súhlasu môžu byť našimi partnermi aj administrátori údajov získaných na základe vašej aktivity na internete pomocou technológií, ako sú cookies (uvedené nižšie v bode 15).

 1.      Ako sa staráme o Vaše osobné údaje?

Osobné údaje zákazníkov sú spracovávané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a zrušenie smernice 95/46 / ES (ďalej aj "GDPR") a ďalšími predpismi platnými počas spracovania niektorých dát. Osobné údaje sú informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (ďalej len "Osobné údaje"). Identifikovateľná fyzickou osobou je osoba, ktorá môže byť priamo alebo nepriamo identifikovaná, najmä na základe identifikátora, ako je vaše meno, identifikačné číslo, adresa, ID na internetu alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu fyzickej osoby.

Administrátor venuje osobitnú pozornosť ochrane záujmov dotknutých osôb a najmä zabezpečuje, aby údaje, ktoré zhromaždil, boli:

o    - spracované v súlade so zákonom, spravodlivo a transparentne pre dotknutú osobu,

o    - zozbierané na osobitné, explicitné a legitímne účely a ďalej nespracované spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s týmito účelmi;

o    - primerané, relevantné a obmedzené na to, čo je nevyhnutné na účely, na ktoré sa spracúvajú;

o    - podľa potreby opravené a aktualizované,

o    - uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby nie dlhšie, ako je to nevyhnutné na účely, na ktoré sa údaje spracúvajú;

o    - spracované spôsobom zabezpečujúcim primeranú ochranu osobných údajov vrátane ochrany proti neoprávnenému alebo nezákonnému spracovaniu a náhodnej strate, zničeniu alebo poškodeniu vhodnými technickými alebo organizačnými opatreniami.

 

Ako už bolo uvedené v úvode, pretože si je správca vedomý, že súkromie je pre zákazníkov dôležité, chráni údaje užívateľa nielen v internetovom obchode, ale aj zákazníkov, ktorí poskytli svoje osobné údaje správcovi s využitím iných komunikačných kanálov, tj .: a. webové stránky https://www.facebook.com a akékoľvek iné webové stránky označený značkou Facebooku (vrátane subdomén, medzinárodné verzie, widgetov a mobilné verzie), ktorých prevádzkové princípy sú založené na pravidlách stanovených najmä v https://www.facebook.com/legal/terms, ktoré poskytla spoločnosť Facebook Inc. alebo Facebook Ireland Limited (ďalej len "Facebook Service"), vrátane použitia Facebook reklamy zamerané na direct marketing vlastných výrobkov alebo služieb správcu. Pravidlá pre ochranu a využívanie osobných údajov tejto služby sú k dispozícii na Facebooku, napríklad pri : https://www.facebook.com/policy.php. Spravca nemá vplyv na obsah podmienok webových stránok Facebook, vrátane osobných údajov.

 1.      Za akými účelmi sú informácie o Vás využívané?

Účel a rozsah údajov spracovávaných správcom vždy vyplývajú zo súhlasu zákazníka alebo zákona a sú ďalej špecifikované v priebehu krokov, ktoré zákazník vykonal v online obchode alebo iných komunikačných kanáloch so zákazníkom. Napríklad: (I) Osobné údaje zákazníka môžu byť spracované s cieľom udeliť, predložiť alebo dať mu špecializované ponuky a propagácie, pokiaľ je to možné prispôsobené jeho preferenciám (ktoré môžu mať na neho významný vplyv) len vtedy, ak zákazník súhlasí (nie je k dispozícii ľuďom, ktorí takýto súhlas nevyjadrili); (II), ak sa zákazník produkty nerozhodne zakúpiť cez internetový obchod a vykoná iba rezerváciu vybraných produktov, jeho osobné údaje nebudú sprístupnené dopravcovi vykonávajúcemu prepravu na žiadosť správcu.

Možné účely spracovania Osobných údajov Zákazníkov Správcom sú najmä:

 .       uzatvorenie a realizácia Zmluvy o poskytnutí služieb (Účte) alebo konanie na žiadosť budúceho Zákazníka pred jejím uzavretím (vaše údaje sú spracované za účelom spustenia vášho účtu, aby ste si mohli dopriať výhody, ktoré ponúka, napríklad zadávanie objednávok bez vyplnenia formuláre, prístup do nákupnej histórie, spravovanie vašich súhlasov v službe atď. a umožnenie používania iných služieb dostupných na našej webovej stránke);

 1.       uzatváranie a plnenie kúpnej zmluvy či rezervácie, alebo konanie na žiadosť zákazníka pred uzavretím zmluvy (vaše osobné údaje sú potrebné pre vykonanie objednávky a plnení zmluvy. - najmä potvrdenie objednávky alebo poslanie produktu, ako aj v prípade potreby kontaktovať vás v tejto veci);
 2.      prijímanie a vybavovanie sťažností;
 3.       vedenie súťaže, najmä určenie víťazov súťaže a predávanie cien;
 4.      prezentácia inzerátov, ponúk alebo propagácií (zľav) týkajúcich sa produktov alebo služieb správcu a jeho spolupracujúcich subjektov (ktorého aktuálny zoznam je uvedený ako súčasť online obchodu) určených všetkým príjemcom, najmä na účely realizácie zmluvy o poskytnutí Newsletteru;
 5.       vyhodnotenie a analýza činnosti a Informácie o zákazníkovi, a to aj prostredníctvom automatizovaného spracovaní osobných údajov (profilovanie), aby boli poskytované všeobecné reklamy, ponuky a propagačné materiály (zľavy), produkty alebo služby správcu a jej spolupracujúcich subjektov, ktoré budú upravené s ohľadom na záujmy daného zákazníka (bez toho, aby to významne ovplyvnilo jeho rozhodnutia), najmä na účely vykonávania zmluvy o poskytnutí Newslettru a analyzovanie trhu a štatistík;
 6.        sledovanie nárokov a obhajovanie práv, vrátane tretích strán, ak používajú väčšinu funkcií internetového obchodu;
 7.      dodržiavanie zákonných povinností vyplývajúcich zo zákonov, napríklad daňových predpisov a účtovníctva, najmä v prípade úplatných zmlúv;
 8.      udržiavanie korešpondencie so zákazníkmi vrátane poskytovania odpovedí na správy zákazníkov.

V prípade dospelého zákazníka sa s jeho dodatočným súhlasom môžu spracovávať aj osobné údaje s cieľom prezentovať, vytvárať, udeľovať a realizovať v čo najvyššej možnej miere reklamné, ponukové alebo propagačné akcie (zľavy) určené danému zákazníkovi týkajúce sa produktov alebo služieb správcu a jeho spolupracujúcich subjektov prispôsobený jeho preferenciám (profilovanie) v dôsledku automatického rozhodovania, ktoré môže spôsobiť právne účinky alebo mať významný vplyv na ne, napríklad prostredníctvom krátkodobej zľavy pre konkrétny výrobok, ktorý bol len nedávno preskúmaný v našom obchode (možnosť nie je k dispozícii ľuďom, ktorí nie sú dospelí alebo s tým nesúhlasili).

 1.      Aké informácie o Vás využívame?

Správca môže spracovať najmä nasledujúce osobné údaje o zákazníkoch:

 .       používanie online obchodu:

 •   - osobné údaje poskytnuté vo formulári pri registrácii účtu, zadávaní objednávok alebo vykonávaní rezervácií v elektronickom obchode (najmä: meno a priezvisko, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo, adresa (ulica, číslo domu, číslo bytu, PSČ, adresa sídla / podnikateľskej činnosti / registrované sídlo (ak je odlišné od doručovacej adresy), číslo bankového účtu a v prípade zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, názov spoločnosti a daňové identifikačné číslo (IČ DPH/IČO) a ďalšie údaje zozbierané pri používaní internetového obchodu;
 •   - osobné údaje poskytnuté pre používanie newsletteru, poskytnuté pri použití kontaktného formulára alebo poskytnuté pri podávaní sťažnosti.
 •   - osobné údaje poskytnuté pre účasť na súťažiach;
 •   - ďalšie údaje získané najmä na základe aktivity zákazníkov na internete
 1.       ktorými sa vypĺňajú údaje do formulára Facebook Lead Ads. Používateľ poskytne správcu osobné údaje, ktoré môžu zahŕňať najmä: meno, priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo;
 2.      ktorými sa vypĺňajú údaje obsiahnuté v žiadostiach a formulároch, ktoré umožňujú správcovi administráciu služieb Facebook reklamnej kampane / súťaže. Užívateľ poskytne správcu údaje uvedené vo formulári, ktoré môžu zahŕňať najmä: meno, poštovú adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, číslo topánky.
 3.      Musíte vždy poskytnúť Vaše údaje a aké sú eventuálne následky, keď to neurobíte?

Poskytnutie Osobných údajov Zákazníkom je v Internetovom obchode dobrovoľné, ale nevyhnutné pre využívanie určitých funkcií nášho obchodu, napr. Vytvorenie Objednávky Zákazníkom a jej realizácia (uzatvorenie a realizácia Zmluvy o predaji), registrácia Účtu alebo vytvorenie Rezervácii (uzatvorenie a realizácia Zmluvy o poskytnutí služby) , prihlásenie sa k Newsletteru alebo využívanie našich formulárov.

Nevyhnutný rozsah údajov je vždy uvedený v Internetovom obchode (stanovuje údaje, ktoré sú nevyhnutné pre uzavretie zmluvy / využívanie konkrétne funkcie), v rámci iných komunikačných kanálov so Zákazníkom alebo v Podmienkach. Dôsledkom nedostatok takýchto Osobných údajov môže byť nemožnosť riadneho splnenie požadovaných činností.

 1.      Na akom právnom základe používame informácie o Vás?

Podkladom pre spracovanie zákazníckych osobných údajov je predovšetkým potreba plniť zmluvu, ktoré je zmluvnou stranou, alebo je potrebné podniknúť kroky na jeho žiadosť pred tým, než je uzavretá (čl. 6 ods. 1 bod b) GDPR). To platí predovšetkým pre osobné údaje uvedené v registračnom formulári na účte, objednávanie a uzatvorenie kúpnej zmluvy alebo pre rezervácii v online obchode, rovnako ako pri registrácii k odberu newsletteru. Aj v prípade Osobných údajov, ktoré nám boli poskytnuté v súvislosti so sťažnosťou Zákazníka, právnym základom ich spracovania je potreba vykonať / obslúžiť zmluvu o predaji reklamovaného tovaru.

V prípade spracovania pre marketingové účely vyššie uvedené, s výnimkou tých, ktoré sú realizované v rámci newsletteru, ktorý sa riadi Podmienkami, je základom pre toto spracovanie splnenie cieľov oprávnených záujmov správcu alebo jeho spolupracujúcich subjektov (čl. 6 ods 1 písmeno f) GDPR) pričom v takom prípade sa spolupracujúce subjekty nezúčastňujú na spracovaní údajov klienta. Na druhej strane, pokiaľ partneri správcu môžu mať priamy prístup k týmto informáciám - právnym základom pre takéto spracovanie je dobrovoľný súhlas daný zákazníkom (článok 6 (1) (a) GDPR). Na druhej strane, prezentácia, vytváranie, poskytovanie a realizácia reklamy pre konkrétneho zákazníka, ponúka alebo propagačné akcie (zľavy), ktoré ktoré môžu mať významný vplyv na rozhodnutia spotrebiteľa v oblasti spotrebiteľov, sú založené výlučne na základe automatizovaného spracovania, vrátane profilovania a prispôsobenia jeho preferenciám, sú založené na dobrovoľnom súhlase zákazníka ( Článok 6 ods. 1 písm. A) GDPR),článok.22 ust. 2 pism. c lit.To sa však týka iba dospelých /plnoletných klientov.

Pre ostatné (iné) účely môžu byť osobné údaje zákazníka spracované na základe:

 .       dobrovoľne vyjadreného súhlasu - napr. osoby vstupujúce do súťaží (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR);

 1.       právnej povinnosti - ak je spracovanie nevyhnutné pre splnenie zákonnej povinnosti správcu, napríklad keď na základe daňových alebo účtovných predpisov správca účtuje uzavreté kúpne zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR);
 2.      nevyhnutné pre iné účely, ako sú uvedené vyššie, ktoré vyplývajú z oprávnených záujmov správcu alebo tretej strany, najmä s cieľom určiť, uplatniť alebo obhajovať nároky, komunikovať so zákazníkom aj prostredníctvom kontaktných formulárov (vrátane odpovedí na správy zákazníkov), trhové a štatistické analýzy (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR).
 3.      Sú Vaše údaje predmetom profilovania a čo to pre vás znamená?

Pre účely prezentácie všeobecné reklamy, ponuky alebo propagačných akcií (zľavy), určené pre všetkých zákazníkov, a to spôsobom prispôsobený záujmom zákazníka, sa správca môže zoznámiť s jeho preferenciami, napr. analýzou toho, ako často navštevuje internetový obchod a či a aký druh výrobkov nakupuje alebo rezervuje. To umožňuje lepšie pochopenie očakávaní zákazníka a prispôsobenie sa jeho potrebám bez významného ovplyvnenia jeho rozhodnutia. Správca bude tieto opatrenia často vykonávať automatizovaným spôsobom pomocou moderných technológií, aby poskytnutý obsah bol co najaktuálnejší, a zákazník sa s ním mohol rýchlo zoznámiť.

Pre dospelých zákazníkov uvedená analýza záujmov či preferencií bude slúžiť rovnako pre vytváranie, poskytovanie a realizáciu špecializované a vo veľkej miere prispôsobené reklamy, ponuky alebo propagačné akcie (zľavy), automatizovaným spôsobom, čo môže mať právne následky alebo podobným spôsobom významný vplyv, a môže obmedziť prístup ostatných zákazníkov (nie je k dispozícii pre zákazníkov, ktorí nie sú plnoletí alebo nesúhlasí s takým používaním údajov správcom). Od jednoduchého profilovania (tj prispôsobenie našich správ, bannerov vašim záujmom) sa naše akcie vyznačujú tým, že ich výsledok môže výrazne ovplyvniť vaše voľby ako spotrebiteľa, napr. Ich výsledok môže byť veľmi prospešný, dočasný ponuka topánok výlučne pre vás na základe vašej histórie nákupov a správania na našej webovej stránke, ku ktorej nebudú mať prístup ďalší zákazníci. Čím častejšie zákazník využíva služby správcu a nakupuje jeho produkty, tým lepšie môžu byť pre neho pripravené ponúky a prekvapenia.

Správca môže tiež spracovávať informácie o preferenciách zákazníka, ktoré môžu mať niekedy povahu osobných údajov a zákazník ich dobrovoľne poskytol prostredníctvom internetového obchodu, vrátane obmedzenia prezentovaných produktov alebo akcií na konkrétnu veľkosť (napríklad veľkosť obuvi) alebo na konkrétne kategórie (napríklad výrobky pre mužov / ženy / deti).

 1.      Komu môžeme poskytnúť Vaše údaje?

Zoznam príjemcov osobných údajov spracovávaných správcom závisí predovšetkým na službách, ktoré zákazník používa.

Zoznam príjemcov osobných údajov tiež vyplýva zo súhlasu zákazníka, alebo z právnych predpisov, a je konkretizovaný v dôsledku krokov zákazníka v internetovom obchode.

Na spracovaní osobných údajov sa môžu v obmedzenej miere zúčastniť spolupracujúce subjekty správcu, najmä ktorí pomáhajú technicky efektívne prevádzkovať internetový obchod, vrátane komunikácie so zákazníkmi (napr. nás podporujú pri odosielaní e-mailových správ, a v prípade reklamných aktivít tiež v marketingových kampaniach), poskytovateľ hostingových alebo dátových služieb, dopravcovia či sprostredkovatelia doručovaniu zásielok, subjekty obstarávacie elektronické platby a platby kreditnou kartou v internetovom obchode, spoločnosti, ktoré vykonávajú servis softvéru, podporu marketingové kampane správcu, rovnako ako poskytovateľa právnych služieb a poradenstva.

Ako súčasť marketingových (reklamných) aktivít používa správca služby tretích strán, ktoré používajú cookies v online obchode. Katalóg týchto subjektov je podrobne uvedený v nasledujúcich častiach týchto pravidiel.

 1.  Sú vaše údaje tiež prevedené do tretích krajín (mimo Európskeho hospodárskeho priestoru)?

V rámci správcom využívaných nástrojov na podporu svojich súčasných aktivít, poskytovaných napr. spoločnosťou Google, môžu byť osobné údaje zákazníka prenesené do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, a to najmä do Spojených štátov amerických (USA), alebo akejkoľvek inej krajiny, v ktorej subjekt spolupracujúci so správcom prevádzkuje nástroje, ktoré spracovávajú osobné údaje.

Primeraná ochrana osobných údajov prenášaných správcom je zabezpečená použitím štandardných doložiek o ochrane údajov prijatých na základe rozhodnutia Európskej komisie a zmlúv, ktorými sa zverujú údaje na spracovanie, ktoré spĺňajú požiadavky GDPR. V prípade prenosu dát z Európy do Spojených štátov, niektoré subjekty tam umiestnené môžu navyše poskytnúť primeranú úroveň ochrany osobných údajov prostredníctvom tzv. štítov ochrany osobných údajov (viac informácií nájdete na adrese:https://www.privacyshield.gov/).

Zákazník má právo získať kópiu osobných údajov uplatňovaných správcom týkajúcich sa prenosu osobných údajov do tretej krajiny, a to tak, že nás kontaktuje.

 1. Aké máte práva?

Každý zákazník má právo:

o    podanie sťažnosti na Úrad na ochranu osobných údajov;

o    prenos osobných údajov, za predpokladu, že boli poskytnuté správcovi subjektom a ktoré sú spracovávané automatizovaným spôsobom, a sú spracovávané na základe súhlasu alebo na základe zmluvného vzťahu, napríklad k inému správcovi;

o    prístup k osobným údajom (vrátane informácií, ktoré údaje sa spracovávajú);

o    žiadosť o opravu a obmedzenie spracovania (napr. ak sú osobné údaje nesprávne) alebo vymazanie osobných údajov

o    odvolať každý správcovi udelený súhlas; odvolania súhlasu nemá vplyv na spracovanie vykonané správcom v súlade so zákonom pred jeho odvolaním.

o    podať námietky proti spracovaní osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, vykonávané za účelom realizácie oprávnených záujmov správcu alebo tretej osoby, najmä pre marketingové účely, vrátane profilovanie (ak nie sú žiadne iné dôležité dôvody pre legitímne spracovanie nadradené záujmom zákazníka).

 

 1. Na akú dobu ukladáme Vaše údaje?

Osobné údaje môžu byť uchovávané po dobu používania internetového obchodu (a môžu byť vymazané po uplynutí troch rokov od poslednej aktivity zákazníka v internetovom obchode) v prípade marketingových aktivít - až do uplatnenia námietky zákazníkem, a ak sa týka technológie cookies a podobných, v závislosti od technických otázok, až kým sa tieto súbory nevymažú pomocou nastavení prehliadača / zariadenia (aj keď odstránenie súborov nie je vždy totožné s vymazaním osobných údajov získaných prostredníctvom týchto súborov, a preto je naďalej možná námietka).

Ak spracovanie osobných údajov závisí od súhlasu zákazníka, osobné údaje môžu byť spracované, kým nie je súhlas odvolaný.

V každom prípade:

- Osobné údaje budú uložené aj vtedy, keď zákon (napr. účtovné alebo daňové predpisy) zaväzuje správcu, aby ich spracoval;

- Osobné údaje budú uchovávané dlhšie pre prípad eventuálne sťažnosti Návštevníka voči Správcovi, aby Správca mohol uplatniť svoje nároky alebo sú potrebné na uplatnenie alebo obhajobe voči nárokom tretích osôb, a to v premlčacej lehote stanovenej zákonom, najmä občianskym zákonníkom.

V závislosti od rozsahu osobných údajov a účelu ich spracovania môžu byť uložené na inú dobu.

V každom prípade je rozhodujúca dlhšia z dôb uchovávania osobných údajov.

 1. Budú vám odosílané komerčné informácie (napr. na vašu e-mailovú adresu)?

Administrátor má technickú schopnosť komunikovať s klientom na diaľku (napr. E-mailom).

Obchodné informácie týkajúce sa správcov alebo subjektov, ktorí s ním spolupracujú a komerčné aktivity môžu byť odoslané iba na základe súhlasu vyjadreného zákazníkom, vrátane prijatia podmienok služby newsletteru.

 1. Súbory "cookies"

 .       Koho sa týkajú súbory cookies?

Vzhľadom k tomu, že technológia súborov "cookies", ktorú Správca používa (alebo funkcia podobná súborom "cookies"), zhromažďuje informácie o každej osobe, ktorá navštívi Internetový obchod, nasledujúce ustanovenia Podmienok sa vzťahujú na užívateľa, ktorí používajú Internetový obchod, bez ohľadu na to, či budú Zákazníkom (objednávky, rezervácie výrobkov alebo majúce účet) (ďalej len "Návštevník").

 1.      Akú technológiu používame?

Internetový obchod využíva technológiu, ktorá ukladá a získava prístup k informáciám v počítači alebo inom zariadení pripojenom k sieti (najmä pomocou súborov "cookies" alebo podobných funkcií), pre zabezpečenie maximálneho pohodlia pri používaní Internetového obchodu, a to aj pre štatistické účely a na prispôsobenie návštevníkovi reklamného obsahu prezentovaného Správcom, jeho spolupracujúcimi subjektami a inzerentmi. Počas návštevy Internetového obchodu, môžu byť automaticky zhromažďované údaje o aktivite Návštevníka na Internete.

Vzhľadom k tomu, že Správca môže používať riešenie obdobná funkciami ako súbory "cookies", tieto ustanovenia platí aj pre tieto technológie.

 1.      Čo sú "cookies"?

Súbor cookie je malá textová informácia odoslaná serverom a uložená na strane zariadenia návštevníka (zvyčajne na pevnom disku počítača alebo na mobilnom zariadení). Uchováva informácie, ktoré môže internetový obchod potrebovať na prispôsobenie spôsobu, akým ho návštevník používa, a zhromažďovať štatistiky o internetovom obchode (napríklad o tom, ktoré webové stránky boli navštívené, o tom, ktoré položky boli stiahnuté) a údaje o názve domény poskytovateľa internetových služieb alebo krajine pôvodu návštevníka.

 

Zhromažďujú súbory cookies vaše osobné údaje?

Keď návštevník používa internetový obchod, cookies sa používajú na identifikáciu jeho prehliadača alebo zariadenia - súbory cookies zhromažďujú všetky druhy informácií, ktoré spravidla nepredstavujú osobné údaje (neumožňujú identifikáciu návštevníka). Niektoré informácie, v závislosti od ich obsahu a použitia, však môžu byť spojené s konkrétnou osobou - priraďovaním určitého správania určitému návštevníkovi, napríklad prepojením s údajmi poskytnutými pri registrácii účtu v internetovom obchode - a môžu sa považovať za osobné údaje.

V súvislosti s informáciami získanými súbormi cookies, ktoré môžu byť spojené s konkrétnou osobou, platia ustanovenia Politiky týkajúcej sa osobných údajov, najmä pokiaľ ide o práva dotknutej osoby. Informácie o údajoch zozbieraných prostredníctvom súborov cookies sú okrem iného k dispozícii v obsahu informačnej klauzuly umiestnenej na viditeľnom a ľahko prístupnom mieste počas prvej návštevy internetového obchodu.

 1.       Na akom právnom základe používame "cookies"?

Získanie a ukladanie informácií pomocou cookies je možné na základe súhlasu návštevníka. V pôvodným nastaveniu webového prehliadače alebo iného softvéru nainštalovaného v počítači alebo inom zariadení pripojenom do siete povoľujú, aby boli cookies umiestnené na takéto zariadenia v predvolenom nastavení a zhromažďovali tak informácie o návštevníkoch. V nastaveniach webového prehliadača alebo ako súčasť správy pravidiel ochrany osobných údajov na našich stránkach súhlas vyjadrený v súvislosti s používaním technológie cookies vrátane našich partnerov kedykoľvek zmenený alebo zrušený(ale niektoré časti obchodu nemusia fungovať správne). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odvolaním (podrobnejšie informácie o tom, ako odvolať súhlas, sú uvedené v nasledujúcich častiach týchto pravidiel). Základom spracovania takýchto získaných údajov je oprávnený záujem správcu, ktorým je potreba poskytnúť najkvalitnejší obsah predložený správcom tak, že sa prispôsobí preferenciám návštevníkov a marketingu produktov a služieb správcu- vrátane priameho alebo jeho partnerov, v takom prípade sa partneri nezúčastňujú na spracovaní údajov klienta. Na druhej strane, v rozsahu, v akom môžu mať partneri správcu priamy prístup k týmto informáciám - právnym základom pre takéto spracovanie je dobrovoľný súhlas daný zákazníkom.

 1.      Na čo používame cookies?

Používané súbory "cookies" majú predovšetkým zjednodušiť Návštevníkovi využívanie internetového obchodu, napríklad tak, že si "zapamätá" informácie a tieto nemusia byť opätovne uvádzané, rovnako tak slúži na prispôsobenie obsahu stránok, vrátane reklamy, preferenciám užívateľa. Súbory "cookies" sa tiež používajú na zvýšenie úžitkovosti a personalizáciu obsahu Internetového obchodu, vrátane prezentácie, tvorby, zadávanie a realizácia reklám, ponúk alebo akcií (zliav) určených danému návštevníkovi v súlade s jeho záujmami (platí len v prípade, že Návštevník je plnoletý a s týmto súhlasil).

Používaním technológie súborov "cookies" v Internetovom obchode sa môže Správca zoznámiť s preferenciami Návštevníka - napríklad tým, že analyzuje, ako často navštevuje Internetový obchod. Analýza správanie na Internete pomáha lepšie porozumieť návykom a očakávaniam návštevníkov a prispôsobiť sa ich potrebám a záujmom. Vďaka tejto technológii sú Návštevníkom prezentované reklamy, ktoré vyhovujú ich potrebám a záujmom (napríklad reklamu vyplývajúcu z nedávneho prezerania iba v kategórii "tenisky") a pre plnoletých návštevníkov, ktorí s tým vyjadrili súhlas, pripravené lepší ponúki a prekvapenia.

Na základe súborov "cookies" Správca používa aj technológiu, ktorá umožňuje osloviť návštevníkov, ktorí už predtým navštívili Internetový obchod v okamihu, keď navštevujú iné webové stránky.

 1.       Môžete sa brániť použitiu informácií z "cookies"?

Návštevník môže nesúhlasiť s aktivitami Správca vykonávanými za účely vyššie uvedenými. Ak návštevník súhlasí s prezentáciou, v rátane ytváraním, priradením a realizáciou reklám, ponúk alebo akcií (zliav) prispôsobených jeho preferenciám, môže súhlas kedykoľvek odvolať - nemá to však vplyv na oprávnenosť spracovania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

 1.        Aký druh "cookies" používame, sú škodlivé?

Súbory cookies používané v elektronickom obchode nie sú škodlivé pre návštevníka ani pre počítač / terminálové zariadenie, ktoré používa, a preto odporúčame ich používať. Internetový obchod používa dva typy súborov cookies: súbory relácie, ktoré zostávajú uložené v počítači alebo mobilnom zariadení návštevníka, až kým sa odhlási z webových stránok alebo nevypne softvér (webový prehliadač) a trvalé, ktoré zostanú na návštevníckom zariadení na čas uvedený v parametroch súboru cookie alebo do ručného odstránenia vo webovom prehliadači.

 1.      Ako dlho budú uložené informácie zhromaždené "cookies"?

V závislosti predovšetkým od účelu a právnych dôvodoch spracovania Osobných údajov zhromaždených súbory "cookies" môžu byť uchovávané po dobu uvedenú v bode. 13 Podmienok.

Osobné údaje zhromaždené prostredníctvom súborov "cookies" Návštevníka, ktorý nie je Zákazníkom, budú uchovávané až do podania námietok. Správca môže zmazať osobné údaje, ak nie sú používané pre marketingové účely po dobu 3 rokov, ibaže zákon ukladá Správcovi povinnosť spracovávať osobné údaje dlhšie.

Časť Osobných údajov môže byť uchovávaná dlhšie pre prípad eventuálne sťažnosti Návštevníka voči Správcovi, aby Správca mohol uplatniť svoje nároky alebo sú potrebné na uplatnenie alebo obhajobe voči nárokom tretích osôb, a to v premlčacej lehote stanovenej zákonom, najmä občianskym zákonníkom.

V každom prípade je rozhodujúci dlhšia z týchto dôb uchovávania osobných údajov.

 1.      Cookies používané v internetovom obchode.

Druh

Popis

Čas vypršania platnosti

PAGECACHE_ENV

Potrebné na zobrazenie správnej verzie stránky návštevníkovi.

1 deň

frontend

Ukladá ID relácie návštevníka v internetovom obchode.

1 deň

snowmessage

Potrebné na zobrazenie správ v obchode. Súbor cookie obsahuje dátum, kedy sa v systéme objavila správa pre používateľa. Po nastavení súboru cookie prehliadač používateľa vyhľadá obsah úložiska a zobrazí ho používateľovi. Súbor cookie sa odstráni po stiahnutí správ

do uzatvorenia prehliadača

snow_cache_timestamp_[id-sklepu]

Používa sa na kontrolu toho, či je potrebné údaje v prehliadači návštevníka aktualizovať. Táto cookie ukláda dáta pre generovanie podrobnosti o stránke uložené v prehliadači návštevníka (napr. Vozíky, odkazy vzťahujúce sa k účtu služby).

do uzatvorenia prehliadača

store

Umožňuje vám spustiť príslušnú verziu internetového obchodu.

do uzatvorenia prehliadača

cookies_accepted

Vytvorené, keď si prečítate správu o používaní súborov cookies na webových stránkach. Potrebné je skryť správu pre návštevníkov, ktorí už správu prečítali.

365 dni

userCountry

Ukladá informácie o krajine návštevníka, získané na základe umiestnenia adresy IP.

365 dni

geo_store_switch_popup[kod-kraju]

Kde [kod kraju] je kód krajiny, ktorý bol vyriešený z adresy IP používateľa. Súbor cookie určuje, či sa zobrazuje kontextové okno s návrhom zmeny obchodu na príslušnú IP adresu používateľa. Súvisí s cookie userCountry.

365 dni

ygc

Obsahuje kód identifikujúci návštevníka pre marketingové účely.

365 dni

 1.        Súbory cookies tretej strany

Súbory "cookies", ktoré používa Správca, sa primárne používajú na optimalizáciu služby Návštevníka počas používania Internetového obchodu. Správca však spolupracuje s ďalšími spoločnosťami v rámci svojej marketingovej (reklamné) činnosti. Na účely tejto spolupráce prehliadač alebo iný softvér nainštalovaný na zariadení návštevníka tiež ukladá súbory "cookies" od vykonávateľov uvedenej marketingové aktivity ktoré sa môže stať správcom osobných údajov klienta.. Súbory "cookies" odosielané týmito subjekty majú zabezpečiť, aby Návštevníci boli zoznamovaní iba s reklamami, ktoré spĺňajú ich individuálne záujmy a potreby. Podľa názoru Správca je pre návštevníkov atraktívnejšie zobrazovanie prispôsobené reklamy než reklamy, ktorá nesúvisí s ich potrebami. Bez týchto súborov by to nebolo možné, pretože spoločnosti spolupracujúce so Správcom zasielajú Návštevníkom reklamný obsah.

Ako súčasť marketingových aktivít používa administrátor tieto subjekty, ktoré používajú súbory cookie v online obchode:

 1.      Smartemailing
 2.      Google Adwords
 3.      HotJar
 4.      Google Analytics
 5.      Facebook

 

Ďalšie informácie o súboroch cookies týchto subjektov nájdete v ich pravidlách ochrany osobných údajov.

 1.        Ako odstrániť/ zablokovať súbory cookies?

Návštevník môže zmeniť spôsob používania súborov cookies nariadením vyjadrených súhlasov ako súčasti nastavení ochrany osobných údajov na našich webových stránkach alebo prehliadačom vrátane zablokovania alebo odstránenia tých, ktoré pochádzajú z Internetového obchodu (a iných webových stránok). Ak to chcete urobiť, zmeňte nastavenia prehliadače. Metóda odstránenia sa líši v závislosti od použitého webového prehliadača. Informácie o tom, ako odstrániť súbory cookies, by mali byť umiestnené na karte "Pomocník" vybraného webového prehliadača. Odstránenie súborov cookies nie je totožné s vymazaním osobných údajov správcom osobných údajov získaných prostredníctvom súborov cookies.

Napríklad v programe Internet Explorer môžou byť upravené súbory cookies z: Nástroje -> Možnosti siete Internet -> Ochrana osobných údajov; v prehliadači Mozilla Firefox: Nástroje -> Voľby -> Ochrana osobných údajov; zatiaľ čo v prehliadači Google Chrome: Nastavenia -> Zobraziť rozšírené nastavenia -> Ochrana osobných údajov -> Nastavenia obsahu -> Súbory cookies. Cesty prístupu sa môžu líšiť v závislosti od použitej verzie prehliadača.

Podrobné informácie o správe súborov cookies na mobilnom telefóne alebo inom mobilnom zariadení nájdete v užívateľskej príručke / užívateľskej príručke daného telefónu alebo mobilného zariadenia.

Je tiež možné zablokovať súbory cookies tretích strán súčasne s akceptovaním súborov cookies, ktoré používa priamo správca (možnosť "blokovať súbory cookies tretích strán").

 1.      Aké budú dôsledky odstránenia alebo zablokovania cookies?

Obmedzenie používania súborov cookie na danom zariadení znemožňuje alebo významne bráni správnemu používaniu internetového obchodu, napríklad môže byť spojené s neschopnosťou udržiavať prihlasovaciu reláciu.

 1. Ako nás môžete kontaktovať?

Kedykoľvek sa môžete obrátiť na správcu zaslaním správy tradičnou poštou alebo elektronickou poštou na adresu administrátora uvedenú na začiatku Pravidiel alebo telefonicky na telefónnom čísle uvedenom na začiatku Pravidiel, ako aj na webovej stránke Facebook.

Správca uchováva korešpondenciu pre štatistické účely a pre čo najlepšiu a najrýchlejšiu odpoveď na otázky, ako aj v rámci riešenia sťažností a rozhodnutí prijatých na základe oznámenia o administratívnych krokoch na uvedenom účte. Adresy a údaje zozbierané týmto spôsobom nebudú použité pre komunikáciu na iné účely, než je riešenie nahláseného problému.

V prípade kontaktu so Správcom pre vykonanie konkrétnych krokov (napr. Podanie reklamácie pomocou formulára) môže Správca opätovne požiadať o poskytnutie údajov, vrátane osobných, napríklad vo forme mena, priezviska, e-mailové adresy atď., za účelom potvrdenia identity anketára, umožnenie spätnej väzby v danej záležitosti a prevedenie požadovanej akcie. Poskytovanie týchto údajov nie je povinné, ale môže byť potrebné pre realizáciu požadovanej činnosti alebo získanie informácií, ktoré daná osoba požaduje.

 1. Ako chránime vaše údaje?

Správca s prihliadnutím na stav technických znalostí, nákladom na realizáciu a charakteru, rozsahu, kontextu a účely spracovania a riziku porušenie práv alebo slobôd osôb s rôznou pravdepodobnosťou výskytu a závažnosti hrozby uplatňuje vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany spracúvaných osobných údajov zodpovedajúce hrozbám a kategóriám dát, na ktoré sa ochrana vzťahuje, najmä chráni údaje pred tým, aby boli sprístupnené neoprávneným osobám, zneužitím neoprávnenou osobou, spracovaním v rozpore s platnými zákonmi a zmenou, stratou, poškodením alebo zničením. Poskytovanie informácií o technických a organizačných opatreniach, ktoré poskytujú ochranu vonkajšiemu spracovaniu, môže narušiť ich účinnosť, čo ohrozuje riadnu ochranu osobných údajov.

Správca napríklad elektronicky využíva nasledujúce technické opatrenia na zabránenie získaniu a zmene osobných údajov neoprávnenými osobami:

 .       Zabezpečenie dátového súboru proti neoprávnenému prístupu.

 1.      SSL certifikát na stránkach internetového obchodu, kde sú uvádzané osobné údaje.
 2.      Šifrovanie dát použitých pre autorizáciu osoby využívajúce funkcie internetového obchodu.
 3.      Prístup k účtu len po zadaní individuálneho prihlasovacieho mena a hesla.
 4.      Odkazy na iné webové stránky

Internetový obchod môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. Správca vás vyzýva, aby ste si prečítali podmienky a zásady ochrany osobných údajov používané inými webovými stránkami. Tieto pravidlá sa vzťahujú len na uvedené aktivity správcu.

 1. Môže sa táto politika zmeniť a ako to zistíte?

Správca môže v budúcnosti zmeniť Pravidlá z týchto dôležitých dôvodov:

 .       zmeny existujúcich právnych predpisov, najmä v oblasti ochrany osobných údajov, telekomunikačného práva, elektronicky poskytovaných služieb a upravujúceho práva spotrebiteľov, majú vplyv na práva a povinnosti správcu alebo práva a povinnosti dotknutej osoby.
Vývoj funkčnosti alebo elektronických služieb diktovaných vývojom internetových technológií / implementácie nových technologických alebo technických riešení, ktoré ovplyvňujú oblast Podmienok.

Pri každej zmene Podmienok vždy správca umiestni informácie o zmenách v internetovom obchodu. Pri každej zmene sa nová verzia Podmienok zobrazí s novým dátumom.

 

Táto verzia je platná od 24. mája 2018.